Foreningens navn er:

Is`ingerne Frederikshavn Vinterbader af 1996


§ 2 Foreningens mål er at fremme vinterbadning.

§ 3 Enhver over 18 år, der vil bade om vinteren, kan optages som medlem.

      Stk. 2) Sæsonen går fra 1. oktober til 30. april

      Stk. 3) Indmeldelse kan ske til kassereren. Medlemskabet er gyldigt  når kontingentet for                          sæsonen er betalt.

      Stk. 4) Udmeldelse kan ske til kassereren med virkning fra udgangen af sæsonen.

      Stk. 5) Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.

§ 4 Foreningen er uden ansvar for medlemmerne og deres personlige ejendele under badning.

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

      Stk. 2) Generalforsamling afholdes hvert år i april

      Stk. 3) Alle medlemmer er stemmeberetigede. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

      Stk. 4) Dagsorden for generalforsamlingen:

         1. Valg af dirigent

         2. Formandens beretning

         3. Godkendelse af regnskab

         4. Behandling af indkomne forslag

         5. Fastsættelse af kontingent

         6. Godkendelse af budget

         7. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år

         8. Valg af 2 betsyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i ulige år

         9. Valg af revisor

       10. Eventuelt

      Stk. 5) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i                                  hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

      Stk. 6) Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal ved                                                håndsoprækning.

      Stk. 7) Bestyrelsen fordeler posterne som kasserer og sekretær mellem sig.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller           når 1/3 del af medlemmerne fremsender begrundet ønske herom til formanden.                             Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter formanden er                             blevet anmodet herom.

      Stk. 2) Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med 2 ugers varsel.

§ 7 Foreningens daglige ledes udgøres af bestyrelsen.

§ 8 Foreningens regnskabsår følger foreningens sæson

      Stk. 2) Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

      Stk. 3) Foreningens regnskab føres af kassereren, der også fører medlemsregister.

      Stk. 4) Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 9 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren.

      Stk. 2) Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de                                      forpligtelser, der påhviler foreningen. 

 § 10 Vedtægtsændringer. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på                                          generalforsamlingen, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

      Stk. 2) Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de                                   vedtages på. 

 § 11 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende                     generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

      Stk. 2) Ved opløsning beslutter den opløsende generalforsamling, hvem/hvad foreningens                        aktiver tilfalder.

§ 12 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 1. oktober 1996 og ændret: 16. december 2001, den 5. spril 2017 og senest den 21. april 2022.

 

                  

    

 

 

Del siden