Referat fra generalforsamling, torsdag den 20. april 2023:

Der startes med spisning, frikadeller og kold kartoffelsalat (og rødbeder).

Herefter afholdes 1 minuts stilhed for Vivi, et mangeårigt medlem af badeklubben.

1)Valg af dirigent: Lotte Marquardsen

Valg af referant: Jane Sønderby

2) Formandens beretning ved Tommy, årsberetningen blev godkendt.

3) Gennemgang af regnskabet ved Kaj, regnskabet blev godkendt.

4) Behandling af indkomne forslag:

*) Forslag om udvidet saunatid til kl. 21, på dage der er fuldmånebadning.

Vedtaget, Lise sørger for, at saunaen først slukkes kl. 20, så skuller den stadig være varm til kl. 21.

*) Forslag om, at saunatiderne alle dage forlænges til kl. 20, da nogle af medlemmerne arbejder længe

Vedtaget, det drejer sig om de dage saunaen er tændt (alle dage undtagen mandage og torsdage).

*) Forslag om at saunaen tændes kl. 6 i weekender for de morgen-friske, dette mod en kontingentstigning på kr. 25.

Vedtaget, at tænde saunaen kl 6 uden kontingentstigning, da der er penge på "bogen"

5) Fastsættelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret.

Vedtaget

6) Budgetforslag gennemgåes af formand Tommy Christensen (udleveret til de fremmødte)

Vedtaget

Samtidig fortæller Tommy, at bestyrelsen ikke har fået indhentet tilbud nok på isættelse af vindue i saunaen (forslag som blev vedtaget på generalforsamlingen 2022).

Der vil blive indhentet 2 nye tilbud snarest.

7) Valg til bestyrelsen

På valg:

Kaj Hermansen (kasserer) - genvalgt

Mona Vestergaard - genvalgt

8) Valgt af suppleant

Lise Bach - genvalgt

9) Valg af revisor

Frank Hejslet - genvalgt

10) Eventuelt

Det påpeges (igenat våde sko SKAL STÅ UDENFOR af hensyn til gulvene.

Ønske om 2 gummimåtter til saunaen, hvor folk ofte står tæt (vil blive indkøbt)

Nogle finder de tunge borde svære at håndtere:

Bestyrelsen har indkøbt gode solide borde og disse bevares (man må så være flere om at løfte)

Tommy:

Saunavarmen har denne vinter været et meget omdiskuteret emne, men den nye ovn kan ikke yde mere, pga den støm vi har til rådighed fra havnen.

Forsøget med ventilatoren fungere fint, hvis den får lov til at blive stående....

* FLYT IKKE PÅ STENENE

* FLYT IKKE PÅ VENTILATOREN

* SPJÆLDET UNDER OVENEN SKAL STÅ HALVT eller HELT ÅBENT

* RØR IKKE VED OVNENS INDSTILLINGER

Årest vinterbader:

Kim Højbo, med den begrundelse, at han er et omsorgsfuldt menneske, der desuden er yderst flink til at feje og vedligeholde udenomsarealerne.

10 års jubilarer:

Tina Enevoldsen

Aase Nielsen

Helle Nørbak

Der takkes for god ro og orden, og mødet opløses, tak for hjælpen til oprydningen.

Referent: Jane Sønderby


ÅRSBERETNING 2022/2023:

Lørdag den 1. oktober startede vi sæsonen 2022/23 med den årlige rengøring/klargøring af vores 3 badehuse. Der var som sædvanlig stor opbakning til dette - mange TAK til jer, der gav en hånd med.

Søndag den 2. oktober, havde vi officiel åbning - og her var fremmødet også meget fint.

Uden jeg vil drage nogen sammenligning, så var der så stor "kådhed" blandt de fremmøddte, at det mindede meget om, "når køerne kommer på græs", efter en lang vinter i stald.

Under Covid 19 fik vi 93 nye medlemmer, og i denne sæson har vi fået 72.

Lige nu er der 18 på venteliste til næste sæson - derudover har vi 12 som overvejer venteliste.

Vi er nu oppe på 280 medlemme.

Bestyrelsen synes, det igen har været en meget travl sæson, men til trods for, at vi atter har fået en stor forøgelse af medlemstallet, er det vores fornemmelse at sæsonen er forløbet rigtigt fint  HJERTELIG VELKOMMEN TIL ALLE JER NYE -

Udfordringene i sæsonen har været følgende:

1) rengøring i de enkelte uger

2) manglende låsning af husene, samt udstiftning af låse

3) nogle individuelle ønsker om saunatider

4) varme i saunaen efter ny ovn

Rengøringen har været særdeles fin i de uger, hvor medlemmer har gjort rent (skrevet sig på listerne) men, der har været for mange uger, hvor der ikke har været nogen skrevet på listerne.

Kun ca. 25% (75 af medlemmerne har skrevet sig på) det har især været saunaen der er blevet forsømt,- det bør blive bedre i sæsonen 2023/24.

STOR TAK til alle dem som fejer husene hver eneste gang I forlader huset.

Så sent som i dag kl. 11.30, kom jeg ned til husene og huset LIV var ikke låst

Der er kommet nogle individuelle ønsker om saunatid, blandt andet at saunaen er åben fra

kl. 06 - 20, mere herom i forbindelse med punkt 4 (indkomne forslag)

Varmen i saunaen er også flittigt blevet drøftet, ofte på mail.

Der er mange meninger om, hvor varm den skal være, jeg tænker det bliver taget op under eventuelt.

Vores sociale tiltag som, måneskindsbadning og nytårsparole, har haft stor deltagelse.

En STOR TAK til Lise for at bruge tid på, at afholde de hyggelige måneskinsbadninger.

Også en MEGET STOR TAK TIL Kaare, for at passe husene.

TAK TIL JER ALLE FOR EN RIGTIG GOD SÆSON, MED EN MASSE GODT HUMØR OG KVIKKE BEMÆRKNINGER.


Referat fra generalforsamling 21 april 2022

 1) Valg af dirigent.

     Willy Christiansen påtager sig opgaven.

 2) Der afholdes 1 minuts stilhed for Otto Overskott og Ernst Madsen

 3) Formandsrapport. (vedhæftet)

    Efter 2 år med nedsat aktivet grundet corona startede klubben op til en normal sæson 1 okotber.

    Medlemstallet er steget fra 140 medlemmer til 233 og der er p.t. 5 på venteliste. Disse vil blive optaget som medlemmer, i den ny sæson, da der ikke har været fornemmelse af perioder med "spidsbelastninger” i sauna eller badehuse.

    Måneskinsbadning er genoptaget, forsøgsvis med 2 hold

    Broen er flyttet efter flere forhandlinger med kommunen, som har svært ved at finde      penge til vedligeholdelse.

    Rengøring af husene fungerer dårligt, da for få skriver sig på listen.

    Der opfordres til, at alle fejer og gør rent efter sig selv og at flere tager en tørn med den ugentlige rengøring.

4) Regnskab. (vedhæftet)

    Regnskabet fremlægges af kasserer Kaj Hermansen og godkendes.

    Foreningen kører med pænt overskud.

 5) Udvidelse af bestyrelsen.

    Bestyrelsen vil gerne øge denne med 2 medlemmer.

   Denne vedtægtsændring vedtages og ind vælges, Helle Nørbak og Mona Vestergaard.

  6) Indkomne forslag.

    Der er stillet forslag om, at få et vindue i saunaen.

    Havnen kræver, at vinduet skal ligne dem i badehusene, så det vedtages, at bestyrelsen            indhenter tilbud på anskaffelse og isætning. 

  7) Kontingent.

    Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret.

  8) Valg af bestyrelse.

     På valg formand Tommy Christen og Carsten Mogensen, begge modtager genvalg og vælges.

     Kasserer Kaj Hermansen fortsætter, Helle Nørbak indtræder til en 2-årig periode og Mona 

     Vestergaard til en 1-årig.

  9) Valg af revisor.

      Frank Hejslet fortsætter.

 10) Eventuelt:

     Tommy orienterer om planerne for den nye Rønnerhavn, der ønskes udvidet mod nord.

     Der fremsættes forslag fra salen om at sætte kontingentet op, så der skaffes penge til et          eventuelt nyt vinterbadeområde her.

    Et sådan forslag skal indsendes skriftligt og vedtages på næste generalforsamling

     Der stilles forslag fra salen om at alle nye medlemmer SKAL deltage i infomøde inden de           starter, og at der laves en pjece med informationer.

     Bestyrelsen vil tage dette til efterretning.

 

    Carsten Mogensen:

     Dørene er tit ulåste. Det kan blive nødvendigt at påsætte dørpumpe til 6-10.000 kr./stk.,

     men foreløbigt må ALLE være mere opmærksomme og afvente ” den lille melodi”

     når dørene låses.

     Henny Jakobsen vælges til årets vinterbader.

    Hun er altid venlig og imødekommende, og påtager sig mange opgaver – både synlige og    usynlige. 

   10 års jubilarer 2019-2021:

   Rigmor Skoven, Rita Frederiksen, Keld Jensen, MonaVestergaard, 

   Kåre Hegelund, Hanne Håndbæk, Helle Pedersen og Jens Peder Andersen.                                       

 

Referent Jane Sønderby

 

Årsberetning Isingerne 2019-2022

Efter to sæsoner med nedsat aktivitet (covid 19) startede vi endelig op som vi plejede lørdag den 2. oktober 2021, med rengøring af de tre huse samt de udendørs arealer.

Der mødte 26 medlemmer op, som med godt humør og energi gik i gang med opgaven. Mange tak til jer

Søndag den 3. oktober kl. 10 var der officiel åbning af sæsonen. Der var igen et meget fint fremmøde (15-20) personer og nye kom til i løbet af dagen.

Da covid 19 startede var vi 140 medlemmer, men nye er strømmet til. Vi har optaget 93 nye og er nu 233 medlemmer. Vi har 17 som har fået nej til optagelse i denne sæson. Heraf er der 5 som har ønsket at stå på venteliste.

Vi (bestyrelsen) synes det har været en meget travl sæson, men til trods for en så stor forøgelse af medlemstallet er det forløbet rigtig fint, og hjertelig velkommen til alle de nye.

I løbet af denne sæson har vi udvidet åbningstiderne i saunaen, og de sidste 2 måneder har vi som forsøg haft åben hver dag. Herom senere under eventuelt.

Rengøringen af husene og saunaen, har været fin i de uger, hvor nogen har skrevet sig på listen. Der har dog været for mange uger, hvor der ikke er blevet gjort rent. Det vil Carsten komme ind på senere under forslag og han vil også komme ind på manglende låsning af dørene især sauna og huset Lyst.

I løbet af sæsonen har Lise arrangeret måneskinsbadning i hver måned, nogle er blevet aflyst, men aldrig på grund af manglende tilmeldinger mange tak for det Lise. Vi måtte desværre også aflyse nytårsparolen, men den vender frygtelig tilbage i næste sæson.

Også en stor tak til Kåre for løbende at passe på husene. 

Broen – her har der været ret meget ”bøvl” inden vi fik vores vilje om at få den lavet inden sommer og fik trappen vendt. Det bliver nok en kamp om at få den vedligeholdt. Så tager vi den.

Tak for en rigtig god sæson med et masse godt humør og sociale tiltag

 Del siden