Referat fra generaltforsamling den 21. april 2022.

 

Referat fra generalforsamling 21 april 2022

 1) Valg af dirigent.

     Willy Christiansen påtager sig opgaven.

 2) Der afholdes 1 minuts stilhed for Otto Overskott og Ernst Madsen

 3) Formandsrapport. (vedhæftet)

    Efter 2 år med nedsat aktivet grundet corona startede klubben op til en normal sæson 1 okotber.

    Medlemstallet er steget fra 140 medlemmer til 233 og der er p.t. 5 på venteliste. Disse vil blive optaget som medlemmer, i den ny sæson, da der ikke har været fornemmelse af perioder med "spidsbelastninger” i sauna eller badehuse.

    Måneskinsbadning er genoptaget, forsøgsvis med 2 hold

    Broen er flyttet efter flere forhandlinger med kommunen, som har svært ved at finde      penge til vedligeholdelse.

    Rengøring af husene fungerer dårligt, da for få skriver sig på listen.

    Der opfordres til, at alle fejer og gør rent efter sig selv og at flere tager en tørn med den ugentlige rengøring.

4) Regnskab. (vedhæftet)

    Regnskabet fremlægges af kasserer Kaj Hermansen og godkendes.

    Foreningen kører med pænt overskud.

 5) Udvidelse af bestyrelsen.

    Bestyrelsen vil gerne øge denne med 2 medlemmer.

   Denne vedtægtsændring vedtages og ind vælges, Helle Nørbak og Mona Vestergaard.

  6) Indkomne forslag.

    Der er stillet forslag om, at få et vindue i saunaen.

    Havnen kræver, at vinduet skal ligne dem i badehusene, så det vedtages, at bestyrelsen            indhenter tilbud på anskaffelse og isætning. 

  7) Kontingent.

    Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret.

  8) Valg af bestyrelse.

     På valg formand Tommy Christen og Carsten Mogensen, begge modtager genvalg og vælges.

     Kasserer Kaj Hermansen fortsætter, Helle Nørbak indtræder til en 2-årig periode og Mona 

     Vestergaard til en 1-årig.

  9) Valg af revisor.

      Frank Hejslet fortsætter.

 10) Eventuelt:

     Tommy orienterer om planerne for den nye Rønnerhavn, der ønskes udvidet mod nord.

     Der fremsættes forslag fra salen om at sætte kontingentet op, så der skaffes penge til et          eventuelt nyt vinterbadeområde her.

    Et sådan forslag skal indsendes skriftligt og vedtages på næste generalforsamling

     Der stilles forslag fra salen om at alle nye medlemmer SKAL deltage i infomøde inden de           starter, og at der laves en pjece med informationer.

     Bestyrelsen vil tage dette til efterretning.

 

    Carsten Mogensen:

     Dørene er tit ulåste. Det kan blive nødvendigt at påsætte dørpumpe til 6-10.000 kr./stk.,

     men foreløbigt må ALLE være mere opmærksomme og afvente ” den lille melodi”

     når dørene låses.

     Henny Jakobsen vælges til årets vinterbader.

    Hun er altid venlig og imødekommende, og påtager sig mange opgaver – både synlige og    usynlige. 

   10 års jubilarer 2019-2021:

   Rigmor Skoven, Rita Frederiksen, Keld Jensen, MonaVestergaard, 

   Kåre Hegelund, Hanne Håndbæk, Helle Pedersen og Jens Peder Andersen.                                       

 

Referent Jane Sønderby

 

Årsberetning Isingerne 2019-2022

Efter to sæsoner med nedsat aktivitet (covid 19) startede vi endelig op som vi plejede lørdag den 2. oktober 2021, med rengøring af de tre huse samt de udendørs arealer.

Der mødte 26 medlemmer op, som med godt humør og energi gik i gang med opgaven. Mange tak til jer

Søndag den 3. oktober kl. 10 var der officiel åbning af sæsonen. Der var igen et meget fint fremmøde (15-20) personer og nye kom til i løbet af dagen.

Da covid 19 startede var vi 140 medlemmer, men nye er strømmet til. Vi har optaget 93 nye og er nu 233 medlemmer. Vi har 17 som har fået nej til optagelse i denne sæson. Heraf er der 5 som har ønsket at stå på venteliste.

Vi (bestyrelsen) synes det har været en meget travl sæson, men til trods for en så stor forøgelse af medlemstallet er det forløbet rigtig fint, og hjertelig velkommen til alle de nye.

I løbet af denne sæson har vi udvidet åbningstiderne i saunaen, og de sidste 2 måneder har vi som forsøg haft åben hver dag. Herom senere under eventuelt.

Rengøringen af husene og saunaen, har været fin i de uger, hvor nogen har skrevet sig på listen. Der har dog været for mange uger, hvor der ikke er blevet gjort rent. Det vil Carsten komme ind på senere under forslag og han vil også komme ind på manglende låsning af dørene især sauna og huset Lyst.

I løbet af sæsonen har Lise arrangeret måneskinsbadning i hver måned, nogle er blevet aflyst, men aldrig på grund af manglende tilmeldinger mange tak for det Lise. Vi måtte desværre også aflyse nytårsparolen, men den vender frygtelig tilbage i næste sæson.

Også en stor tak til Kåre for løbende at passe på husene. 

Broen – her har der været ret meget ”bøvl” inden vi fik vores vilje om at få den lavet inden sommer og fik trappen vendt. Det bliver nok en kamp om at få den vedligeholdt. Så tager vi den.

Tak for en rigtig god sæson med et masse godt humør og sociale tiltag